• 16 Şubat 2015, Pazartesi 8:40
AbdullahUÇAR

Abdullah UÇAR

AKŞEMSEDDİN Hz.
Bir şâha kul oldum ki,  cihân ana gedâdır Bir mâha tutuldum ki,  yüzü şems-i duhadır.    Yani: “Bir şâha bağlandım ki; cihan O’na hayran¬dır. Çünkü O,  kuş¬luk güneşi gibi yüzü her tarafı aydın¬latan bir sultandır. ”  Fatih Sultan Mehmed,  en sevdiği hocası,  üstadı,  mürşidi,  şeyhi Akşemseddin için böyle demiştir. 16 Şubat bu büyük velinin vefat yıldö¬nü¬müdür.   Asıl adı Şemseddin Muhammed b. Hamza’dır. M. 1390 yı¬lında Şam’da doğmuştur. Baba tarafından ne¬sebi Hz. Ebu Bekir’e kadar da¬yan¬maktadır. Yedi ya¬şında babasıyla bera¬ber Anadolu’ya gelmiş,  hafız ol¬muş,  gençliğinde de Hacı Bayram-ı Veli’ye intisap et¬miştir. Birçok yerde irşad ve tebliğ hiz¬metinde bulun¬muş,  şeyhi vefat edince, onun yerine geçmiş¬tir.  Dini ilimler yanında,  tıp ilmi de tahsil edip,  tedavi¬lerde bulu¬nan,  Psiki¬yatri hususunda uzman olan,  hatta mikrobu bilen ve çi¬çek aşısını keş¬feden Akşemseddin,  Feth-i Mübîn’i (İstanbul’un fethini) gerçek¬leşti¬ren ordunun içinde de görev almış,  askerin teşyi ve teşci edilmesi (teş¬vik edil¬mesi,       cesa¬retlendi¬rilmesi),  Hz. Ebu Eyyub el-Ensârî Haz¬ret¬lerinin kabrinin bulun¬ması,  Fet¬hin biraz gecikmesinden dolayı üzgün ve tedirgin olan,  Fâ¬tih’in teskin ve teselli edilmesi husu¬sunda... büyük hiz¬met¬leri olmuştur.  Fetihten sonra Ayasofya’da ilk Cuma hutbesini okuyup na¬mazı kıldı¬ran da yine bu büyük âlimdir. Ya¬vuz Sultan Selim’in:  Padişah-ı âlem ol¬mak,  bir kuru kavga imiş   Bir veliye bende olmak,  cümleden evlâ imiş.  Şiirindeki duygu,  düşünce ve fel¬sefe ile hareket eden Osmanlı sul¬tan¬ları,  madde ile manayı,  dünya ile ukbayı,  tasavvuf ile tasar¬rufu den¬gede götür¬meye ça¬lışmışlar,  hatta bazen ibreyi uhreviyyata doğru kaydır¬mışlar,  ama o döne¬min de¬ğerli ve faziletli âlimleri buna müsaade           etme¬mişler¬dir.  Fâtih de,  manevi potasında eriyip şekillendiği bu hoca¬sını o kadar çok seviyor ki; Bir ara inzivaya çekil¬meyi,  hal¬vete girmeyi,  gece-gündüz ho¬cası ile beraber ol¬mayı iste¬yince,  Akşemseddin:  "Sen halvete değil dev¬lete lâzımsın. Elhamdülillâh bu müjdeli şehirde bir in¬sanlık bahçesi kurduk. Onu yaşatman ve köklerini yer¬yüzünün mer¬kezine değdir¬men gerek. Sen seçilmiş birisin. Bunu yaptıklarınla yeterince ortaya koydun za¬ten. Ama yapılacak daha yığınla işin var..."( ) diyerek izin vermemiş¬tir.  Günümüzde Şeyh geçinenlerin eline böyle bir fır¬sat geçse,  zâtının ve ta¬rikatının popülaritesini yükselt¬mek için gökten kapar,  hatta biraz da is¬tismar eder ve abartırlar. Ama o dönemin gerçek din ve ilim adamları,  şahıslarından ve mensup oldukları tarikatlar¬dan önce devleti düşünürlerdi. Devlet onlarca kutsal ve her türlü menfaatin,  ihtirasın,  çıka¬rın,  mevki ve makamın fevkinde (üs¬tünde) idi. Onlar Os¬manlı Dev¬letini “Dev¬let-i Ebet Müddet” yani; kıya-mete kadar de¬vam edecek bir devlet diye kurmuşlardı.  Fetihten sonra Çandarlı Halil Paşa azledilince Fâ¬tih,  ho¬cası Molla Gürânî’ye sadrazamlık teklif etmiş,  O,  teklifi reddetmiş ve şöyle demiş¬tir:  “Ben ilmiyye sınıfından biriyim. Bu teklifi kabul eder¬sem,  asker ocakla¬rından yetişen kullarının huku¬kuna teca¬vüz olur (bu makam onların hakkı).”( )  Hz. Peygamber: “Allah sevdiği idarecilere iyi ve dü¬rüst müste¬şarlar ih¬san eder”  buyurur.( ) Allah ve Resûlü Fâtih’i seviyorlar ki,  O’na böyle dürüst,  liyâ¬katli,  müstağni yani mevki,  makam ve dün¬yalık hastalığı olmayan müsteşarlar ih¬san etmiş,  Hz. Peygamber de mübâ¬rek lisanı ile O büyük Sultanı öv¬müş,  taltif ve takdir etmiştir.  O’ndaki hoca sevgisine şu olay da güzel bir delil¬dir: Fe¬tih es¬nasında,  İstanbul’a Topkapı’dan maiyeti ile girerken Akşemseddin’i yanı ba¬şında yü¬rütmüştür. O büyük âlim,  Bizans halkının kendisine ver¬dikleri çiçekleri al¬mayıp;  “Fâtih şu delikanlı,  O’na verin”  deyince,  Fâtih;“Al Ho¬cam al. Bu şeh¬rin ben maddi,  sen de mânevi  fâtihi¬sin,  sen benim ho¬camsın” dediği rivayet edilmekte¬dir. ( )  Fâtih Akşemseddin’den söz ederken bir defa¬sında: “Be¬nim bu pîr’e say¬gım,  irademin üstündedir. Yanında heye¬canlanır ve elle¬rim titrer. Hal¬buki diğer şeyhler yanıma ge¬lince onlar heyecanla¬nır,  onların eli titrer. Araların¬daki fark budur”  demiştir. ( )  Yine onun için Fâtih; “Yaşadığım za¬manda şöyle bir ilim er¬babının bu¬lunmasına mı,  yoksa şu şeh¬rin (İstanbul’un) alınma¬sına mı daha çok sevine¬yim bilemiyo¬rum”  demiş¬tir. ( )  Manevi iklimde belli bir seviye ve kıvama gelen  Fâ¬tih’in pasifize ol¬ma¬ması,  devlet işle¬rini ihmal etme¬mesi,  Haçlı ittifakları karşısında zafi¬yete düşülmemesi,  kendisi ile daha fazla meşgul olmaması,  devlet işle¬rine daha fazla za¬man ayırabilmesi için Akşemseddin; Sultanın bütün ısrarla¬rına rağ¬men,  İstanbul’u terk edip Göynük belde¬sine gidip yerleşmiş ve 16 Şu¬bat 1459 da orada vefat etmiştir.  Akşemseddin’in Türbe kitabe¬sinde şunlar yazılıdır:  “Kara gün dostu imiş Fâtih’in Akşemseddin.  Ki; yüzünden lemeân etti Feth-i Mübîn  Nusratı çeşm-i hakikisiyle görüp verdi haber.  Böyle her şeyi uzaktan görür erbab-ı yakîn. ”   Yani: “Akşemseddin Fâtih’in kara gün dostu imiş. Pey¬gamber tara¬fın¬dan müjdelenen İstanbul’un Fethi O’nun sa¬yesinde ger¬çek¬leşmiş. Al¬lah’ın evliyaullaha verdiği ileriyi görme gücü sayesinde,  Fethin müyesser olaca¬ğını haber verip,  askeri cesaretlendirmiştir. ”   Kabri nur,  makamı cennet olsun. Allah bizleri şefaatine nail eylesin. Neslimizden Fatih’leri,  Akşemseddin’leri eksik etmesin.    Dipnotlar: 1- Mustafa Runyun-Osman Keskioğlu,  “Fâtih Devrinde İlim ve O devirde Yetişen İlim Adamları”,  DİB yay. Ankara,  1953. 225; Mustafa Armağan, “Ufukların Sultanı Fâtih Sultan Mehmed”, Timaş Yay. İst. 2007,  s. 214.  2- Ahmet Şimşirgil,  “İstanbul Fethinin Manevi Mimarları”,  Tarih ve Medeniyet Dergisi,  yıl 1996, sayı: 27, s. 23. 3- Ebû Dâvûd,  Sünen,  Humus,  1969,  Harac ve’l-İmare,  4 (2932).  4- Banarlı, a. g. e. s. 27; Beynun Akyavaş,  a. g. e. s. 111.  5- Nezihe Araz,  a. g. e. s. 178.  6- Mustafa Runyun-Osman Keskioğlu,  “Fâtih Devrinde İlim ve O devirde Yetişen İlim       Adamları”,  DİB yay. Ankara,  1953,  s. 223.    

MAKALEYE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yukarı çık